Menu

Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is bedoeld als uitweg, voor personen die met een overmatige schuldenlast worden geconfronteerd. Deze wet wil mensen met een structurele overmatige schuldenlast, een nieuwe kans geven.

De collectieve schuldenregeling kan enkel worden aangevraagd als:
- je kan bewijzen dat er een overmatige schuldenlast is
- je kan aantonen niet in staat te zijn op een duurzame wijze de schulden af te betalen
-je je onvermogen niet zelf in de hand heeft gewerkt
-je de laatste 6 maanden geen zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend

Om een collectieve schuldenregeling te bekomen moet er een verzoekschrift opgesteld worden voor de Arbeidsrechtbank. Het verzoekschrift vermeldt alle schuldeisers, maar ook alle inkomsten, tegoeden, roerende en onroerende goederen, enz... Bij het opstellen van dit verzoekschrift kan onze jurist helpen,of kan er doorverwezen worden naar een pro deo advocaat als je hierop aanspraak kan maken.

De Arbeidsrechtbank beslist of iemand al dan niet toelaatbaar wordt verklaard tot de collectieve schuldenregeling. Dit wil zeggen dat de Arbeidsrechter oordeelt of alle voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling aanwezig zijn. De rechter duidt dan ook een schuldbemiddelaar aan. Dit kan het OCMW (het OCMW van Lummen heeft een erkende dienst voor schuldbemiddeling), maar ook een advocaat, notaris, deurwaarder of een andere erkende instelling zijn. Op dat moment stoppen alle intresten, loonbeslagen of uitvoeringen van de deurwaarder, enz...

De schuldbemiddelaar inventariseert de openstaande schuldvorderingen en verwerkt deze gegevens in een minnelijk aanzuiveringplan. Dit plan moet door elke schuldeiser goedgekeurd worden en opnieuw voorgelegd worden aan de Rechtbank. Over de inhoud van dit plan wordt vrij onderhandeld, de wet bepaalt noch de inhoud noch de looptijd van de regeling. Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorgesteld minnelijk aanzuiveringsplan, bepaalt de Arbeidsrechtbank zelf een afbetalingsplan. Dit is dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling loopt in principe maximaal vijf jaar maar daarvan kan afgeweken worden. In bepaalde situaties kan ook kwijtschelding van de resterende schulden gevraagd worden.

Belangrijke opmerking: collectieve schuldenregeling is niet gratis!

Interessante links:

- het Vlaams centrum voor schuldbemiddeling
- de federale overheidsdienst economie (zie onder consumentenbescherming)

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak