Menu

Belgische nationaliteit

Sinds 1 januari 2013 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de procedure voor aanvraag van de Belgische nationaliteit.

Procedure 1

in België geboren zijn en er sinds de geboorte wettelijk verblijven

voorwaarden:
- meerderjarig zijn
- in België geboren
- sedert geboorte wettelijk in België verblijven

Procedure 2

5 jaar wettelijk verblijf in België en geïntegreerd zijn

voorwaarden:
- meerderjarig zijn
- 5 jaar wettelijk verblijf in België hebben
- taalkennis bewijzen
- maatschappelijke integratie bewijzen door een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs
of
het bewijs dat men een beroepsopleiding van minimum 400 uur heeft gevolgd
of
Het gevolgd hebben van een inburgeringscursus
of
door de voorbije 5 jaar onafgebroken als werknemer of zelfstandige te hebben gewerkt
en
economische participatie bewijzen door
a) als werknemer (of als statutair benoemde in de overheidssector) de voorbije 5 jaar minimum 468 arbeidsdagen te hebben gewerkt
of
b) als zelfstandige in hoofdberoep de voorbije 5 jaar minstens 6 kwartaalbijdragen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben betaald

de duur van de onderwijs- of beroeps- opleiding die gevolgd werd in de 5 jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring wordt afgetrokken van de vereiste 458 arbeidsdagen of van de duur van de zelfstandige beroepsactiviteit. Deze opleidingen leveren dus het bewijs van de wil tot economische participatie.

Procedure 3

5 jaar wettelijk verblijf in België en gehuwd zijn met een Belg of ouder zijn van een Belgisch minderjarig kind

voorwaarden:
- meerderjarig zijn
- 5 jaar wettelijk verblijf in België
- taalkennis bewijzen
- huwelijk met Belg bewijzen (waarbij de echtgenoten tenminste 3 jaar in België hebben samengeleefd)
of
dat hij ouder is van een Belgisch minderjarig kind

- maatschappelijke integratie bewijzen door een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs
of
het bewijs dat men een beroepsopleiding van minimum 400 uur heeft gevolgd
en
de voorbije 5 jaar minimum 234 uur als werknemer gewerkt heeft
of
in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit minstens 3 sociale kwartaalbijdragen heeft betaald
of
een inburgeringscursus hebben gevolgd

- géén bewijs van economische participatie nodig


Procedure 4

5 jaar wettelijk verblijf in België en omwille van een handicap geen economische activiteit kunnen uitoefenen of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben

voorwaarden
- meerderjarig zijn
- 5 jaar wettelijk verblijf in België
- het bewijs leveren dat hij omwille van de handicap of invaliditeit geen economische activiteit kan uitoefenen (min. 66% invaliditeit) (géén bewijs van taalkennis noch van maatschappelijke integratie)
of
dat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt


Procedure 5

10 jaar wettelijk verblijf in België en bewijzen van deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap

voorwaarden:
- meerderjarig zijn
- 10 jaar wettelijk verblijf in België hebben
- taalkennis bewijzen
- bewijs leveren van zijn deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap. Dit bewijs kan door alle bewijsmiddelen geleverd worden en moet elementen bevatten waaruit blijkt dat de vreemdeling deelneemt aan het economische en/of socio-culturele leven van zijn onthaalgemeenschap.


Indien u voor één van deze procedures in aanmerking komt en de Belgische nationaliteit wenst aan te vragen, moet u een verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u woont.
Vanaf 1 januari 2013 kost elke nationaliteitsaanvraag 150,00 EUR aan registratierechten.
Indien de zaak na een negatief advies aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg, moeten er griffierechten betaald worden van ongeveer 50,00 EUR.
Ook de legalisatie- en vertaalvereisten voor buitenlandse documenten brengen kosten met zich mee.

Naturalisatie kan enkel nog voor personen die aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen.

voorwaarden:
- meerderjarig zijn
- wettelijk in België verblijven
- buitengewone prestaties geleverd hebben (wetenschappelijk, sportief of sociocultureel)
- redenen aangeven waarom de Belgische nationaliteit niet kan verkregen worden volgens de hierboven aangehaalde procedures.

Voor welke mogelijkheid je in aanmerking komt, kan men je toelichten op dienst burgerzaken. Na positief advies van de Procureur des Konings wordt een akte opgemaakt in de registers van de burgerlijke stand. Deze overschrijving heeft ook telkens identieke uitwerking op de minderjarige kinderen van de aanvrager.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be