Menu

geboorte, adoptie en erkenning

Bijna iedereen doet vroeg of laat aan gezinsuitbreiding. Van dit feit wordt natuurlijk een authentieke akte vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand. Dit zal afhankelijk van de situatie gaan om een geboorteakte, met of zonder voorafgaandelijke erkenningsakte, of een adoptieakte.

De gemeente geeft ook een geboorte- of adoptiepremie aan de kersverse ouders. De dienst burgerzaken zal je hierover de nodige informatie bezorgen.

Geboorte
De geboorteakte wordt opgemaakt in de stad of gemeente waar de geboorte plaats vindt en alleen daar kan men een uittreksel afleveren. In onze gemeente wordt dus enkel bij thuisbevallingen een geboorteakte opgemaakt. De aangifte van een geboorte dient te gebeuren binnen de 15 dagen na de bevalling. De aangifte kan gedaan worden door beide ouders. Indien zij gehuwd zijn of indien een erkenning voor de geboorte gebeurde, is één van beide ouders voldoende. De aangever ondertekent de akte, getuigen zijn niet meer nodig.

Adoptie
Het vonnis van een adoptie wordt in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de geadopteerde overgeschreven als ’adoptieakte‘, ook eventuele aanpassingen van andere aktes aan de hand van randmeldingen om de gewijzigde toestand te duiden, worden dan uitgevoerd. Vanaf de overschrijving in de bevolkingsregisters is de adoptie definitief.

Erkenning
Wanneer de toekomstige ouders ongehuwd zijn en toch wensen dat hun kind de naam van de vader draagt kunnen zij dit samen laten vastleggen in een akte. Erkenning is mogelijk voor de geboorte, bij de aangifte van de geboorte en zelfs nog daarna. Moeder en erkenner dienen beiden dit document te ondertekenen.

Geschenk van het gemeentebestuur aan kersverse ouders
Als je pas mama of papa geworden bent, bij een geboorte of adoptie, schenkt het gemeentebestuur je een geschenkbon van 40 euro. Daarmee kan je terecht bij meer dan 40 Lummense handelaars. Je ontvangt automatisch een brief waarmee je terecht kan in het administratief centrum om de bon op te halen. Je krijgt ook een rol huisvuilzakken of een pakket herbruikbare luiers.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be