Menu

bestemmingsvoorschriften

Als je wil bouwen op een perceel, bepalen de bestemmingsvoorschriften wat je wel en niet kan bouwen op dat perceel. Niet op elk perceel gelden dezelfde voorschriften en dus is het belangrijk dit alles eens op te vragen. Eerst en vooral bepaalt het gewestplan enkele voorschriften. Daarnaast is het bepalend of het perceel valt binnen het gebied van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een goedgekeurde verkaveling. Voor meer informatie over de bestemmingsvoorschriften voor jouw perceel, kan je contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening.

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Als je perceel gelegen is in het gebied van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, gelden er bijzondere voorschriften. Een BPA legt op gedetailleerde wijze de bestemming van een gebied vast en bevat specifieke stedenbouwkundige voorschriften tot op perceelsniveau. Het gaat dan over de inplanting, de grootte en welstand van gebouwen, de materiaalkeuze en dergelijke meer. Een RUP is de ’opvolger‘ van het BPA. Als er voor een bepaald gebied een BPA of RUP is opgemaakt en het werd definitief goedgekeurd door de hogere overheid, dan gelden de bepalingen van het gewestplan niet meer.

Goedgekeurde verkaveling
Als je perceel gelegen is binnen een goedgekeurde verkaveling, dan bepalen de verkavelingsvoorschriften zeer gedetailleerd hoe u kan bouwen. Deze verkavelingsvoorschriften gaan meestal over de bouwhoogte, de dakvorm, de materiaalkeuze en dergelijke meer.

Gewestplan
Als je perceel niet gelegen is binnen een goedgekeurde verkaveling, een BPA of een RUP, dan zijn er geen gedetailleerde bouwvoorschriften van toepassing. De aanvraag wordt dan enkel getoetst aan de bestemming volgens het gewestplan. Bovendien wordt door de gemeente bekeken of je project past binnen de ’goede ruimtelijke ordening‘. Dit betekent dat er wordt gekeken of de functie van het gebouw dat je wil bouwen in de omgeving past of de grootte van het gebouw in de omgeving past. Zo hoort een discotheek niet thuis in een woonwijk en heeft een gebouw 6 verdiepingen tussen arbeiderswoningen), of het gebouw voldoende respect heeft voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en inkijk (privacy)?

Het gewestplan is een bodembestemmingsplan op Vlaams niveau. Voor het volledige Vlaamse grondgebied worden algemene bestemmingen vastgelegd (woongebied, landbouwgebied, industriegebied, …). In elk gebied worden ook bepaalde voorschriften opgelegd. Het opzet van een gewestplan is de ruimte te ordenen: natuurgebieden te vrijwaren van bouwwerken, bedrijven voornamelijk te lokaliseren in industriegebieden en wonen, diensten en handel te concentreren in woongebieden. Lummen ligt binnen het gewestplan Hasselt-Genk, goedgekeurd bij K.B. van 3 april 1979 en latere wijzigingen.

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be