Menu

ambtshalve in- en afschrijving

De effectieve controle op de verblijfplaats van inwoners gebeurt grotendeels door de wijkagent. Wanneer deze vaststelt dat je er niet meer woont of er bent gaan wonen zonder aangifte van adreswijziging te hebben gedaan zal deze de procedure van ambtshalve afschrijving of ambtshalve inschrijving opstarten.

Ambtshalve afschrijving
Als wordt vastgesteld dat je niet meer op je officieel adres verblijft of er worden nieuwe inwoners ingeschreven op dat adres, dan maakt de wijkagent hiervan een verslag op voor het college van burgemeester en schepenen. Als het dan onmogelijk blijkt te zijn om je nieuwe adres te vinden, dan zal er beslist worden tot ambtshalve afschrijving en word je afgevoerd van het bevolkingsregister. Dit betekent dat je nergens meer ingeschreven staat, dat je identiteitskaart geannuleerd wordt in het centraal register, je geen nieuw rijbewijs meer kan aanvragen of enig ander attest. Dus doe je er goed aan je zo snel mogelijk te regulariseren.

Ambtshalve inschrijving
Soms gebeurt het dat iemand in de gemeente komt wonen zonder hiervan aangifte te doen. Of je vorige gemeente brengt ons op de hoogte van het feit dat je in onze gemeente bent komen wonen. In dat geval kan het college van burgemeester en schepenen je ambtshalve inschrijven, uiteraard na de nodige vaststellingen door de wijkagent. Hiervan zal je schriftelijk in kennis worden gesteld.

Beroepsprocedure
Als je niet akkoord gaat met één van deze procedures bestaat er een beroepsmogelijkheid via:
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be